Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou LM-INK ako predávajúcim a zákaznikmi spoločnosti LM-INK ako kupujúcimi. Dodanie tovaru a uskutočnenie služby predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu,že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzavretá špeciálna zmluva,ktorá by toto ďalej upravovala.

OBJEDNÁVKA

Objednávku tovaru možno doručiť osobne, telefonicky, poštou alebo e-mailom. V objednávke bude uvedené meno kupujúceho (názov firmy), adresa kupujúceho (sídlo firmy,IČO firmy), telefónne číslo,emailová adresa kupujúceho(firmy), kód objednaného tovaru , množstvo objednaného tovaru, termín a forma dodania.

KÚPNA CENA

 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri preberaní tovaru.
 • V prípade , ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s právnymi predpismi SR.
 • V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 • V prípade ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu sumu pri preberaní tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 • Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplnym zaplatením kúpnej ceny.

Aktuálny cenník je uvedený na www.LM-INK.sk/cennik . Vyhradzujeme si právo na aktuálnu zmenu cien.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu za daný tovar(službu) uhradí kupujúci nasledovne:

 • platba v hotovosti
 • platba bankovým prevodom vopred
 • platba pri preberani tovaru - na dobierku

Pri platbe bankovým prevodom platí, že odber tovaru kupujúcim(zaslanie tovaru kupujúcemu), je možný až vtedy ak bude uhradená suma v plnej výške na bankový účet predávajúceho.

DODACIE PODMIENKY

 • Tovar je možné vyzdvihnúť osobne v priestoroch spoločnosti LM-INK od 9:00 do 17:00 hod.
 • Ak kupujúci pri osobnom prevzatí zistí rozdiely v množstve dodaného tovaru, zámene alebo jeho poškodení, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť predajcovi.
 • Predajca je povinný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, v ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy. Tovar je možné dodať do 3 dní, príp. u renovovaných atramentových kaziet a tonerov do 5 dní od obdržania objednávky od kupujúceho.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku(tovar) hneď po doručení(obdržaní). Ak je mechanicky poškodená je povinný uplatniť reklamáciu najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa po jeho dodaní. Inak sa dodávka tovaru považuje za kompletnú a kupujúcemu zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Ak kupujúci neobdrží tovar v lehote stanovenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predavajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia.
 • V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predajcovi vznikli.

Pri obdržaní prázdnych atramentových kaziet a tonerov určených na renováciu a plnenie, je predávajúci povinný skontrolovať ich stav. Ak zistí, že daná atramentová kazeta alebo toner je poškodený, upovedomí zákaznika o tomto stave a navrhne mu možné riešenia.

Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď osobne prevezme tovar od predávajúceho, alebo pri odovzdaní daného tovaru prepravnej službe od predajcu.

PREPRAVA TOVARU

Pri zasielaní poštou, kupujúci neplatí poštovné a balné ak hodnota renovovaných kaziet presahuje 25,- € bez DPH, alebo hodnota originálnych kaziet presahuje 50,- € bez DPH. Ak cena kupovaného tovaru nepresiahne požadované hodnoty, predávajúci si účtuje poštovné a balné vo výške 3,3 € bez DPH.

Pri zasielaní prepravnou službou, kupujúci neplatí poštovné a balné ak hodnota renovovaných kaziet presahuje 80,- € bez DPH, alebo hodnota originálnych kaziet presahuje 165,- € bez DPH. Ak cena kupovaného tovaru nepresiahne požadované hodnoty, predávajúci si účtuje poštovné a balné vo výške 6,- € bez DPH.

ZÁRUKA NA TOVAR

 • Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,pokiaľ nie je stanovená inak a plynie odo dňa prevzatia tovaru.
 • Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach.
 • Nákup tovaru musí kupujúci preukázať dokladom o kúpe, stručným popisom dôvodu reklamácie a vrátením chybného tovaru v pôvodnom stave(obale).

Kupujúcemu zanika nárok na záruku ak:

 • nepredloží doklad o zaplatení
 • neoznámi vadu ihneď pri osobnom prevzatí, alebo v nasledujúci pracovný deň po obdržaní zásielky
 • uplynie záručná doba tovaru

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté pri nesprávnom použivaní tovaru, neodborným zaobchádzaním , alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, poškodením vodou,ohňom , pri doprave. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak renovovaná kazeta (toner) predávajúceho spôsobí škodu na tlačiarni kupujúceho, kupujúci je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť predávajucemu. Predávajúci preverí túto skutočnosť a navrhne možné riešenie.V prípade, že porucha tlačiarne bola spôsobená danou renovovanou kazetou (tonerom) predávajúceho, je predávajúci povinný vykonať opravu tlačiarne na svoje náklady v rozsahu spôsobenou chybnou kazetou (tonerom).

Kupujúcemu zaniká nárok na náhradu nákladov na opravu tlačiarne ak nenahlási závadu v prvom rade predávajúcemu,ale sa ju pokúsi opraviť sám alebo za pomoci inej servisnej firmy. Kupujúci tak preberá na seba náklady na opravu tlačiarne v plnej výške bez nároku na akékoľvek odškodnenie od predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje preveriť danú reklamáciu a upovedomiť zákaznika o možnom riešení daného problému do 7 dní,najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok na svojej internetovej stránke.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu podpísaním kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci opätovným zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečital a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.
V Humennom, dňa
LM-ink, Pugačevova 19, Humenne 06601
Email: info@lm-ink.sk